โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา


โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา มุ่งพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการครบทุกด้าน ด้วยการเตรียมความพร้อม โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ มีนิสัยรักการหาความรู้ มีความสามารถในการคิด แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์ มีสุขภาพร่างกายเจริญเติบโตตามวัย มีสุขภาพจิตดี และมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รักษาและดำรงไว้ซึ่ง วัฒนธรรมความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็นสากลรวมภาพกิจกรรมภายในโรงเรียน
งานสองหัตถ์เพื่อศิษย์รัก
ดูเพิ่ม
กาด อ.ด.ว.
ดูเพิ่ม
พิธีมอบวุฒิบัตร
ดูเพิ่มวันอำลา-อาลัย
ดูเพิ่ม
วันแม่แห่งชาติ
ดูเพิ่ม
วันพ่อแห่งชาติ
ดูเพิ่มวันลอยกระทง
ดูเพิ่ม
วันกีฬาสี
ดูเพิ่ม
วันเด็ก
ดูเพิ่ม