คุณธรรม จริยธรรมทุกวันศุกร์ พระอาจารย์จากค่ายคุณธรรม วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เมตตามาสอนจริยธรรม และคุณธรรมให้นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 เป็นประจำ ซึ่งการสอนจะมีทั้งนิทานธรรมะ คำกลอน หรือเรื่องเล่าต่างๆ เพื่อให้นักเรียนสนุกไปพร้อมกับได้ข้อคิดที่ดีศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่มีประวัติ และความเป็นมาอันยาวนาน รวมถึงมีวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบมาจากรุ่นสู่รุ่น เราในฐานะชาวไทยและชาวพุทธ จึงมีหน้าที่สืบทอดสิ่งเหล่านี้ต่อไป นอกจากการสืบสานประเพณีแล้ว ในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆ นักเรียนทุกคนยังได้รับฟังธรรมเทศนาสนุกๆ อีกด้วยหลังจากเรียนคุณธรรม จริยธรรมมาครบ 1 ปี นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จะได้ไปทัศนศึกษา ณ วัดอุโมงค์(สวนพุทธธรรม) เพื่อเป็นการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และยังได้ไปเรียนรู้สถานที่ๆ มีประวัติยาวนานแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้นักเรียนจะได้รับทั้งความสนุกสนาน และได้ความรู้อย่างเต็มที่