เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา

ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2533 เปิดสอนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึง ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

มีเนื้อที่โรงเรียน 3 ไร่ 9 ตารางวา มีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสวนป่า อ.ด.ว. มีเนื้อที่ 6 ไร่ 148 ตารางวา รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 9 ไร่ 157 ตารางวา

ประวัติ

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา มีจุดเริ่มต้นจากการเป็น “ศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนดรุณนิมิตวิทยา” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน พุทธศักราช 2527 และเนื่องจากเด็กนักเรียนที่มาเข้าเรียนมีทั้งบุตรข้าราชการและพ่อค้า ประชาชน ทางศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนดรุณนิมิตวิทยาจึงเห็นว่าสมควรที่จะเปิดเป็นโรงเรียนให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโรงเรียนเอกชน เพราะสามารถเบิกค่าเล่าเรียนได้ เพื่อเป็นการ แบ่งเบาภาระการเงินของผู้ปกครอง จึงได้ดำเนินการขออนุญาตเปิดเป็นโรงเรียน และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 16 เมษายน พุทธศักราช 2533 โดยมี นางนพวรรณ วรรณประภา เป็นผู้อำนวยการและ ผู้รับใบอนุญาต นายชัยฤทธิ์ วรรณประภา เป็นผู้จัดการ

ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียน

จัดการศึกษาผ่านกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย อาทิ Project Base Learning ,STEM และอื่นๆ โดยเน้นการใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็นสื่อการเรียนรู้โดยมีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติและสวนป่า อ.ด.ว. เป็นแปล่งเรียนรู้ เพื่อนักเรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังมคม สติปัญญา อ่านออก เขียนได้ ช่างสังเกต ซักถาม เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการแสวงหาความรู้และทักษะในอนาคต